Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

2020-2021. tanév

 
 

Jogszabályi háttér:

(Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Népegészségügyi Központ, Operatív Törzs)

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 2020/2021-es tanévre vonatkozó Intézkedési Terv alapján alkalmazandó iskolai eljárásrend

 

 Kapcsolattartás:

 

Hasznos linkek:

 

Jelen intézkedési terv, (protokoll ) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően , a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az intézmények tájékoztatást kapnak. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni , a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

A járványügyi intézkedési terv kihirdetésre került az intézményben és az iskola honlapján is megtalálható.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.

 

Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskolában az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a 2020-2021. tanévben a járványügyi készenlét idején

 

SZÜLŐKNEK:

A nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja!

 Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az elmúlt 2 hétben:

 • voltak-e külföldön, fokozottan veszélyeztetettségi zónába sorolt országban/területen
 • gyermekük volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?

Az erről szóló beszámolókat kérjük, gyermekeiken keresztül juttassák el hozzánk vagy online módon küldjék meg az osztályfőnökök számára.

Az a tanuló vagy pedagógus aki bármilyen betegség miatt otthon maradt csak orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel térhet vissza az intézménybe!

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott , a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk.

A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató tanulót (személyt) iskolánk volt nevelői szobájában azonnal elkülönítjük. A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet csak vissza!

A szülő köteles iskolánkat értesíteni a KRÉTA rendszeren keresztül, ha a gyermekénél vagy a családjában koronavírus- gyanú vagy igazolt fertőzés van! Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt van távol, és erről orvosi igazolással rendelkezik, azt bemutatja, hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.

Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá azt is, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett időpontban online módon vesz részt az oktatásban.

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a jogszabályokban megadott szervek, hatóságok felé!

Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló, az iskolával  munkaviszonyban állók, valamint azok fenntartásával-működésével szorosan összefüggő tevékenységet folytatók tartózkodhatnak!

A szülők gyermeküket az iskolaépület ajtajáig kísérhetik el! Ügyintézéskor kérjük a digitális eszközöket, online elérhetőségeket részesítsék előnyben! Amennyiben ez alapos indok miatt nem lehetséges, úgy az iskola intézményvezetőjével egyeztetett, és engedélyezett időpontban léphet az intézmény területére. Belépéskor kérjük a maszkok viselését, egymástól a 1,5 méteres távolságtartást, valamint a bejárati ajtónál elhelyezett kézfertőtlenítő használatát!

A szülői értekezletek 1-8. évfolyamon online formában történnek. Szülők további tájékoztatása az osztályfőnökökön keresztül, valamint online formában történik: a Kréta felületen, az iskolai honlapon és az osztályközösségekben korábban kialakított módon (pl. facebook, messenger, viber, stb.).

A tanulók és a dolgozók állapotára vonatkozóan titoktartás kötelező!

Figyelünk a közösségi oldalakra , hogy oda ne kerüljön ki információ!

 

TANULÓKNAK:

A közösségi terekben kérjük az egymástól való 1,5 méteres távolságok betartását! Ez különösen fontos a folyosókon, mosdókban és az öltözőkben.

A tanteremben és az ebédlőben nem, de azon kívül kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése!

Az intézménybe érkezéskor a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező! Csak a kijelölt belépési helyeket lehet használni az egyes osztályoknak. ( 1. sz. táblázat : belépési beosztás)

 Naponta többször alaposan kezet kell mosni! Illemhely használata után az alapos kézmosás kiemelten fontos! Kézmosás után papírtörlőt, saját kendőt kell használni!

Étkezések előtt és után alaposan kezet kell mosni! Köhögéskor, tüsszentéskor a papírzsebkendő használata kötelező!

Az ebédlőben étkezni csak a meghatározott időben és beosztás mellett lehet! Ott is kerüljük a csoportosulást! (2. számú táblázat: ebédelési beosztás)

A tízórait és az uzsonnát a tanteremben kell elfogyasztani!

A hetesek kötelesek minden szünetben intenzíven (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetni az időjárás függvényében.

 

A tanítási órák közötti szünetekben jó idő esetén az udvaron tartózkodni:  az udvart felosztottuk alsós és felsős területekre. Az 1-4. osztályok az épületek közötti területen, az 5-8. osztályok a füves területen tartózkodhatnak egymástól elkülönítve.

Rossz idő esetén a szüneteket az osztálytermekben, a termekhez tartozó folyosórészeken lehet tölteni. Ebben az esetben a maszk használata kötelező!

 

PEDAGÓGUSOKNAK:

Az oktató-nevelő munkában csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy kérjük a szájat és orrot eltakaró maszk viselését.

A testnevelés órákon törekedni kell a szabad tér használatára, amennyiben ezt az időjárás megengedi.  Rossz idő esetén a felső tagozatosok a tornateremben, az alsó tagozat az osztályteremben külön tartanak órát.

Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó párokban, kiscsoportokban kell végezni.

A tanulók átöltözés után testnevelés óra előtt/ után alaposan mossanak kezet. A használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket kérjük külön osztályonként tárolni!

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

A tantermekben folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak) az időjárás függvényében. Osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat nem tervezünk.

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket nem tartunk. Csak online szülői értekezletet kell tartani.

Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)!

Fokozottan figyelni kell arra is, hogy a tantermekben, ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne csoportosuljanak, a különböző osztályba járók szorosan ne keveredjenek!

Az osztálytermekben a képek és tablók kivételével minden dekorációt mellőzni kell!

Az ügyeleteket nagyon pontosan – megfelelő helyen és időben -, a járványügyi előírások betartatásának fokozott ellenőrzése mellett kell ellátni!

A hiányzásokat napra készen vezetni kell! Ha valamely tanuló vírusfertőzésre utaló tüneteket produkál, s ennek orvosilag igazolt egyéb oka nincs, azt haladéktalanul jelenteni kell az iskola vezetőségének!

Kérjük a ki és belépésnél az ott elhelyezett fújós fertőtlenítők használatát!

Első tanítási napon minden osztályfőnök köteles ezen intézkedéséket a tanulókkal ismertetni.

Az úszásoktatást, a nem tanórai délutáni sport – táncfoglalkozásokat egyéb foglalkozásokat felfüggesztjük!

Digitális munkarendre átállás estén a tananyag kiküldése egységesen és kötelezően a Kréta és a Google classroom rendszeren keresztül történik. Ezen túl preferáljuk az online órákat.

 

TAKARÍTÓKNAK:

Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig.

Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását!

A takarítás befejezésének és ellenőrzésének  időpontja: 2020. aug.31.

Felelős: Biróné Repelik Edit mb. intézményvezető helyettes

Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül.

A tanítás megkezdése előtti alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

 • ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
 • padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
 • játékok, sporteszközök tisztítására;
 • radiátorok, csövek lemosására;
 • ablakok, üvegfelületek tisztítására;
 • szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
 • képek, tablók, világítótestek portalanítására;
 • pókhálók eltávolítására;
 • rovar- és rágcsálóirtásra;
 • csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
 • mosdók, wc kagylók, piszoárok fertőtlenítő sray-el naponta többszöri lefújás

 Intézményvezető, az intézményvezető helyettes ellenőrzi a takarítás megvalósulását!

Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.

A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása vagy kézszárítók alkalmazása szükséges, textiltörölköző használata tilos!

Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (tantermek, folyosók, ebédlő, tornaterem, közösségi terek) elvégzésére.

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy

 • a kézzel gyakran érintett felületek: ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók
 • informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),
 • mosdók, csaptelepei, WC lehúzók, stb.
 • padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek!

Használt  sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell!

Az osztálytermekből a játszószőnyegeket el kell távolítani!

Ellenőrizni kell a kihelyezett fújós fertőtlenítők meglétét feltöltését!

Napi rendszerességgel folyamatosan a takarítók végzik a fertőtlenítő  takarítást a tantermekben, mosdókban, öltözőkben stb.

A  takarítást Biróné Repelik Edit mb. intézményvezető helyettes ellenőrzi és a  takarítási naplóban kézjeggyel ellátja!

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell elvégezni, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse! Az intézményvezető helyettes köteles a fertőtlenítő szerek, kézfertőtlenítők rendelkezésre állását heti szinten dokumentálni, s erről naplót vezetni.

 

 

Kiegészítés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter által kiadott Intézkedési terv módosítása alapján a mai naptól - 2020. szeptember 8-tól - iskolánkban a következők lépnek életbe: „Ha tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.” A szülő az igazolást - a korábban megszokott módon - az osztályfőnöknek juttatja el. Az osztályfőnök ezt jelzi az intézmény vezetőségének. Amennyiben az iskolában vele jogviszonyban állók (tanuló, munkavállaló) esetén pozitív koronavírus tesztről vagy karantén elrendeléséről van szó, azt az intézményvezető haladéktalanul köteles jelenteni a Nyíregyházi Tankerületi Központnak és az iskolaorvosnak.

A tájékoztatási protokoll:

 1. szülő – osztályfőnök – intézményvezető/ helyettes – tankerület
 2. tankerület – intézményvezető/ helyettes – pedagógus/ osztályfőnök - szülő

 „Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.”

A reggeli érkezéskor a szülők gyermeküket továbbra is csakis a bejárati ajtóig kísérhetik el!

 Napközben, amennyiben érte kell jönniük, úgy ezt szintén ott tehetik meg. Délután 15:30-kor, 16-kor, 16:30-kor, ( előzetes egyeztetésnek megfelelően)  az iskola bejáratánál  várják gyermekeiket!

Az elhasznált szájmaszkokat, papírtörlőket a bejáratoknál elhelyezett  külön erre a célra kihelyezett szemetesbe kell dobni!

 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 • A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történjen.
 • Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

KOMMUNIKÁCIÓ

 • Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.

 

JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A járványügyi intézkedésekre vonatkozó adatokat az intézményvezető köteles megtenni az adott linken , ill. a nyiregyhaza.tanugytk@kk.gov.hu email címen a fenntartó felé mindennap 8:30-ig

 

 

Apagy, 2020. szeptember 11.

Benga András

intézményvezető

 

 

1.sz. táblázat ( Be – és kilépési beosztás)

Főbejárat

1-2-3-8. osztály

Oldalsó bejárat. Hátsó, udvar felőli bejárat

4-5-6-7.osztály

 

 

2.sz. táblázat ( Ebédelési beosztás)

1.osztály

12:00

 

 

2.osztály

12:15

3.osztály

12:30

 

4.osztály

12:45

 

5.osztály

 

13:00

6.osztály

 

13:15

7.osztály

 

13:30

8.osztály

 

13:30

 

Copyright